Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

 

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L., cu sediul social in str. Stolnicul Vasile, nr. 12, bl. 10, sc. 1, et. 4, ap. 46, sect. 2, Bucuresti, ofera servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale, in urmatoarele conditii:

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor, ambalate corespunzator, cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului, si care au inscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar in cazul serviciului “Contra Ramburs”, si ale expeditorului (nume si prenume/denumirea in cazul persoanelor juridice, respectiv adresa complete a acestuia.

  Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului.

  Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia „Fragil”. SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.) sau pentru stergerea imaginilor sau inregistrarilor electronice sau fotografice.

 SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. furnizeaza serviciul Confirmare de primire, serviciu a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar. Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, este de 5 zile lucratoare de la livrare in cazul trimiterilor postale interne si 12 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale.      In cazul pierderii dovezii de confirmare  a primirii trimiterii postale de catre destinatar  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. intocmeste si pune la dispozitia expeditorului un duplicat al acesteia.

 SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. nu este raspunzatoare, chiar daca acestea sunt stipulate in contract sau sunt ridicate in orice alta forma de actiune civila, si chiar daca acestea sunt produse din vina angajatilor sau reprezentantilor sai sau din neglijenta, pentru:

  • deteriorari sau pierderi indirecte sau speciale, care includ fara a fi limitate insa la acestea: incalcarea intelegerilor sau a altor contracte; nesemnarea la timp a unor contracte; pierderea venitului, profitului dobanzii, pietei; pierderi si pagube cauzate de intarzierea transportului; pierderi ale altor foloase aduse de continut ;
  • alte pierderi indirecte.

  Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii postale:

- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

  Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 de kg.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii etc).

  Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. asigura secretul trimiterilor postale - retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

  In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. asigura livrarea trimiterilor postale interne in termen de maximum 4 zile lucratoare, respectiv in termen de maximum 12 zile lucratoare de la data preluarii in cazul trimiterilor postale internationale. Termenii de livrare nu includ sarbatorile legale din tarile de expeditie si/sau destinatie, cazul de forta majora si cazul fortuit.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. nu furnizeaza servicii postale avand ca obiect bunuri cu valoare declarata.

   SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. furnizeaza serviciul “Contra ramburs”, serviciu postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate. Preluarea acestor trimiteri postale se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect si complet toate datele sale de identificare. Moneda admisa in care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maxima acceptata de catre furnizor este de 4.000 RON. Modalitatea de colectare si, respectiv, de achitare a rambursului este in numerar sau prin virament in cont bancar, conform contractului incheiat cu beneficiarul. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor postale catre expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 7 zile lucratoare de la livrare, atat in cazul trimiterilor postale interne, cat si in cazul trimiterilor postale internationale.

  Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, dupa caz, la cutia postala a destinatarului ori personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

  Cu exceptia serviciului “livrare speciala”, in cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale si va pastra, la punctul de contact, in vederea predarii, trimiterea postala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate in oferta comerciala), trimiterea postala inregistrata care nu a putut fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege, in termen de 5 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne, respectiv in termen de 14 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale, termen care se calculeaza, dupa caz, de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare.

  In caz de nerespectare a timpilor de livrare si a termenelor de returnare, astfel stabiliti in cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile postale, SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. va raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 1,0 % din tariful incasat pentru serviciul respectiv, pentru fiecare zi lucratoare intarziata.

  In cazul trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului, SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale interne, astfel:

- cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu serviciu ramburs;

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs.

In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

  In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare, SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale interne, dupa cum urmeaza:

- cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale;

- in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia, sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

  La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

  Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

  In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;

- trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

 

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

  Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

  Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L., prin intermediul unui serviciu postal (recomandabil, cu confirmare de primire) catre adresa str. Stolnicul Vasile, nr. 12, bl. 10, sc. 1, et. 4, ap. 46, sect. 2, Bucuresti, sau prin e-mail, la adresa office@pelegringroups.ro.

  SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. va inregistra reclamatia primita in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatie, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire,  prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e-mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

  In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

  Reprezentantii SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

  Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, comunicare raspuns si acordare despagubiri)  de catre SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

  In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat postal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa str. Stolnicul Vasile, nr. 12, bl. 10, sc. 1, et. 4, ap. 46, sect. 2, Bucuresti.

  In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L. nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

  Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L., reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING S.R.L., la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

 

SC PELEGRIN GROUPS CONSULTING SRL,

 

 

IANCU MARIN

Administrator